Nhiệm Vụ Gia Nhập Phong Thần 3/17/2017

Hướng Dẫn Gia Nhập Phong Thần


Nhiệm vụ yêu cầu nhân vật đạt cấp độ 120 Thăng Thiên và đã gia nhập tam giới Tiên Ma Phật

Hệ thống nhiệm vụ để Gia Nhập Phong Thần yêu cầu bạn đánh bại 3 Boss ở Bàn Long Phong.  

Để đến Bàn Long Phong bạn hãy đến NPC Bàn Long Phong Sứ Hà Dương       sẽ được dịch chuyển đến Thần Vực, bước vào cánh cửa này sẽ được dịch chuyển đến map Bàn Long Long.

Đến Bàn Long Long không thể dịch chuyển tức thời nên bạn hãy click vào tên Boss trong Nhiệm vụ để đến vị trí của chúng nhé.

Dưới đây là vị trí của các Boss.
- Nhiệm vụ Sấm Thiên Quan – Đánh Boss Khâm Thiên Tướng- Nhiệm vụ Sấm Địa Quan – Đánh Boss Đãng Địa Thần:


- Nhiệm vụ ….. – Đánh Boss Độ Nhân Tăng

-        Sau khi tiêu diệt 3 Boss xong bạn đối thoại với NPC Chu Nhất Tiên và đến NPC trong Map Tiên – Ma – Phật của mình để trả nhiệm vụ.

ü  Tiên Giới thì trả nhiệm vụ tại NPC Bạch Liên Chân Quân

ü  Ma Giới thì trả nhiệm vụ tại NPC Ma Bát Đạt Ma

ü  Phật Giới thì trả nhiệm vụ tại NPC Ưu Bát La

-        Sau khi gia nhập thành công Phong Thần bạn sẽ có bảng Nguyên Thần chỗ mình khoanh đỏ để tăng đẳng cấp Nguyên Thần.Muốn thăng cấp nguyên thần yêu cầu phải có "Nguyên Thần Tu Vi Châu"
cống hiến để đổi điểm nguyên thần ở NPC Hiên Viên Tổ Sư map Thanh Vân

 

Top