Trận Linh Đồ Giám 3/17/2017

Trận Linh Đồ Giám

1.     Giới thiệu

Trận Linh Đồ Giám là tính năng hoàn toàn mới trong phiên bản này, mỗi cá thể trong Trận Linh có công dụng rất lớn với kỹ năng của nhân vật, rất nhiều yếu tố vi diệu trong tính năng này.

a.     Các thuộc tính của Trận Linh

 

b.    Duyên Phận của Trận Linh

Người chơi Tru Tiên đều biết rằng, có các nhân vật là đồng đạo, đạo hữu với nhau, hay có tương duyên cùng nhau. Khi họ cùng trong một trận linh, sức mạnh Duyện Phận sẽ được kích hoạt

Ví dụ: Thú Thần , Tiểu Bạch và Lục Vĩ đều tra trận sẽ tạo tên Sát Thương Tiên Trận +10%

c.     Diệu Linh

Diệu Linh là tính năng đổi trực tiếp Trận Linh của bạn, vật phẩm cần để đổi là Bảo Liêm Ngọc Trần.

Hầu hết các Trận Linh đều có thể Diệu Linh, số vật phẩm Bảo Liêm Ngọc Trần của mỗi Trận Linh là khác nhau- cấp trận linh càng cao, tỉ giá đổi càng lớn.

d.    Độ Linh

Độ Linh là khi bạn có 2 trận linh giống nhau, bạn sẽ ghép thành 1 trận linh có phẩm chất cao hơn, ở một số lần Độ Linh bạn sẽ nhận được 1 Buff thuộc tính vô cùng lớn.

e.     Thông Linh

Đây có thể hiểu là tính năng mở Trận Linh mới, mỗi ngày bạn có thể Tạo Mới Trận Linh một lần.Và có thể mở tất cả các Ô trận linh.

Để có thể mở thêm nhiều  Tạo Mới Trận Linh  bạn cần có vật phẩm Luân Huỳnh Chân Hỏa

f.      Tôi Linh

Tôi Linh là tính năng cường hóa các thuộc tính cơ bản của từng Trận Linh . Mỗi lần Tôi Linh bạn sẽ nhận được Trận Linh có cấp Tu Chân cao hơn.

2.     Kiếm nguyên liệu :

v Thương Lãng Băng Châu

Đây là nguyên liệu chính trong mọi quá trình tiến hóa của Trận Linh Đồ Giám, bạn có thể kiếm được vật phẩm này trong chuỗi nhiệm vụ ở NPC Bạch Trận Vũ Hầu

Mỗi ngày bạn có thể nhận 10 nhiệm vụ Nhận Đồ Linh Ấn

Sau khi nhân nhiệm vụ bạn sẽ nhận được 1 Ấn, bạn có thể đổi ấn này lên cấp cao hơn để có thể nhận được nhiều phần thưởng hơn. Mỗi lần đổi sẽ mất 1 Diễm Dương Bảo Ngọc

Đồ Linh Ấn <Hồng> là loại tốt nhất, làm xong Q này sẽ nhận được 50 Thương Lãng Băng Châu 

Top