Trang bị Khôn – Càn – Ly – Khảm 3/17/2017

Trang bị Khôn – Càn – Ly – Khảm

Đối với giai đoạn trước Thăng Thiên thì đồ Chân TiênTản Tiên là các trang bị cần thiết, thì với các cấp độ sau Thăng Thiên chúng ta hướng đến các trang bị Thần Ma, Phong Thần như : Khôn – Càn – Ly – Khảm – Chấn.

Dưới đây là cách kiếm các trang bị Khôn – Càn – Ly – Khảm – Chấn trong Tru Tiên Online

1.     Trang bị - Khôn

-        Trang bị Khôn được đổi bằng Thắng Thạch tại các NPC đổi trang bị của môn phái, tỉ lệ đổi đồ Khôn như sau :

ü  Đồ Khôn cấp 75 đổi bằng 15 Thắng Thạch

ü  Đồ Khôn cấp 90 đổi bằng 35 Thắng Thạch

ü  Đồ Khôn cấp 105 đổi bằng 55 Thắng Thạch

ü  Đồ Khôn cấp 120 đổi bằng 75 Thắng Thạch

ü  Đồ Khôn cấp 135 đổi bằng 150 Thắng Thạch

- Các NPC  đổi đồ Khôn của Nhân TộcThiên Mạch TộcHà Dương (350,397)

-        Các NPC  đổi đồ Khôn của Thần TộcThần Vực (429,-297)

-        Dùng Thắng Thạch để đổi trang bị Khôn

-        Đồ Khôn ở cấp độ Thần Ma dùng Bổ Thiên Phù cường hóa nhé

2.     Trang bị - Càn

a.     Đổi Trang bị Càn

-         Trang bị Càn của các Môn Phái được đổi ở 2 nơi :Map Hỗn Độn và NPC Thiên TônThái Thượng

ü  Chân – Áo – Mũ :  Đổi tại NPC trang bị các môn phái bên trong Hỗ Độn

ü  Vũ Khí : Đổi tại NPC Thiên Tôn Thái ThượngThanh Vân Môn ()

-        Tỉ lệ đổi Chân – Áo - Mũ hệ Càn là :

v Chân – Áo – Mũ cấp 120 :

ü  Chân 120 : 180 Liên Thiên Đấu Ngọc      

ü  Áo 120 : 240 Liên Thiên Đấu Ngọc      

ü  Mũ 120 : 180 Liên Thiên Đấu Ngọc      

v Chân – Áo – Mũ cấp 135 :

ü  Chân 135: 600 Liên Thiên Đấu Ngọc 40 Thiên Hoa Long Cân      

ü  Áo 135: 1200 Liên Thiên Đấu Ngọc 120 Thiên Hoa Long Cân      

ü  Mũ 135: 600 Liên Thiên Đấu Ngọc 40 Thiên Hoa Long Cân      

-        Vào Hỗn Độn bạn hãy đến các NPC Dịch chuyển Thanh Vân ( nếu bạn theo Tiên), Man Hoang (nếu bạn theo Ma), Thiên Âm (nếu bạn theo Phật) => sau đó chọn  Tiền Vãng Hỗn Độn

-        Bạn chạy vào trung tâm Hỗn Độn để thấy các NPC đổi đồ nhé

-        Các NPC đổi đồ Càn các môn phái được phân chia xung quanh

-        Bạn có thể mua Chân – Áo – Mũ của Đồ Càn tại đây.

-        Đổi Vũ Khí tại NPC Thiên Tôn Thái ThượngThanh Vân ()

-        Tỉ lệ đổi Vũ Khí hệ Càn là :

ü  Vũ Khí 120 : 300 Liên Thiên Đấu Ngọc      

ü  Vũ Khí 135: 1800 Liên Thiên Đấu Ngọc 240 Thiên Hoa Long Cân      

b.     Cách kiếm nguyên liệu đổi đồ Càn

v Hệ thống nhiệm vụ  Tiên – Ma – Phật:  Sauk hi bạn gia nhập Tam giới, hệ thống sẽ cho bạn một chuỗi các nhiệm vụ tương ứng với giới bạn chọn. Chuỗi nhiệm vụ này rất nhiều Liên Thiên Đấu Ngọc và Thiên Hoa Long Cân

-        Liên Thiên Đấu Ngọc

v Hầu hết các Phó bản trong Tru Tiên đều rơi Liên Thiên Đấu Ngọc sau khi bạn đánh bại Boss hoặc Tinh Anh, nên nãy chăm chỉ đi các phó bản nhé: Phần Hương Cốc, Hồng Mông Thí Luyện, Thần Tài, Kim Đồng, Thập Thần Bảo Quật, Tứ Tượng Đồ….đều có rất nhiều Liên Thiên Đấu Ngọc.

v Ở một số Map cấp cao cũng có Liên Thiên Đấu Ngọc như Vô Song Thành, Tiên – Ma - Phật…. Bạn Auto ở đấy vừa nhiều kinh nghiệm vừa kiếm được nhiều đồ nhé.

-        Thiên Hoa Long Cân

v Giống như Liên Thiên Đấu Ngọc, Thiên Hoa Long Cân cũng xuất hiện trong các phó bản như Hồng Mông Thí Luyện, Phần Hương Cốc, Linh Tộc Bí Khố

v Xổ số hàng ngày đổi bằng Thiên Chiếu Quân Chỉ (mỗi ngày nhận được 6 cái), đổi hộp mở tại NPC Tiểu Đằng Tử  Hà Dương ()

v Ngoài ra, vật phẩm Thiên Hoa Bảo Tiền có thể dùng để đổi được Thiên Hoa Long Cân, nên bạn hãy tận dụng vật phẩm này nhé.

Tặng phẩm của phó bản Thập Thần Bảo Quật cấp 155-160

Phần thưởng hàng ngày bạn có thể nhận

Tính năng Đào Bảo, bạn hãy thăm dò Hồng Mông Cổ Địa, Thiên Đế Bảo Khố, Bàn Long Long

-        Đổi Thiên Hoa Bảo Tiền lấy Thiên Hoa Long Cân : hãy chọn Q Thư Trung Tự Hữu …

3.     Trang bị - Ly

a.     Đổi trang bị hệ Ly

-        Trang bị hệ Ly của tất cả các môn phái, chủng tộc được đổi tại NPC Thái Sư Hoan CảnhHà Dương (486,325)

-        Số lượng nguyên liệu cần để đổi trang bị hệ Ly

ü  Vũ Khí : 960 Sở Hán Thanh Tiền và 160 Kim Chuyên

ü  Chân : 160 Sở Hán Thanh Tiền và 40 Kim Chuyên

ü  Áo : 480 Sở Hán Thanh Tiền và 80 Kim Chuyên

ü  : 160 Sở Hán Thanh Tiền và 40 Kim Chuyên

b.    Cách kiếm nguyên liệu đổi đồ

v Sở Hán Thành Tiền

-        Xổ số hàng ngày đổi bằng Thiên Chiếu Quân Chỉ (mỗi ngày nhận được 6 cái), đổi hộp mở tại NPC Tiểu Đằng Tử  Hà Dương ()

v Ngoài ra, vật phẩm Thiên Hoa Bảo Tiền có thể dùng để đổi được Sở Hán Thanh Tiền, nên bạn hãy tận dụng vật phẩm này nhé.

Tặng phẩm của phó bản Thập Thần Bảo Quật cấp 155-160

Phần thưởng hàng ngày bạn có thể nhận

Tính năng Đào Bảo, bạn hãy thăm dò Hồng Mông Cổ Địa, Thiên Đế Bảo Khố, Bàn Long Long

-        Đổi Thiên Hoa Bảo Tiền lấy Sở Hán Thanh Tiền : hãy chọn Q Thư Trung Tự Hữu …

-        Đổi Sở Hán Thanh Tiền bằng Nhất Bao Kim Đan tại NPC Dao Tiền Thụ

v Kim Chuyên

Bạn có thể mua Kim ChuyênNPC Thương Nhân Chợ ĐenHà Dương với số lượng bất kỳ, giá của mỗi Kim Chuyên bán tại đây là 200 Vàng

-        Ngoài ra, bạn có thể nhặt được Kim Chuyên tại một số phó bản như: Thập Phương Quyết, Hồng Mông Thí Luyện, Kim Đồng, Thần Tài, Tứ Tượng Đồ…

4.     Trang bị - Khảm

a.     Đổi trang bị hệ Khảm

-        Các NPC đổi trang bị hệ Khảm của các môn phái ở Hà Dương (512,340)

 

-        Số lượng nguyên liệu cần để đổi trang bị hệ Khảm là

v Trang bị khảm cấp 105

ü  Chân : 75 Thiên Không Bảo Châu và 1500 điểm Tiên Cơ

ü  Áo : 200 Thiên Không Bảo Châu và 4500 điểm Tiên Cơ

ü  : 75 Thiên Không Bảo Châu và 1500 điểm Tiên Cơ

v Trang bị khảm cấp 120

ü  Chân : 150 Thiên Không Bảo Châu và 3000 điểm Tiên Cơ

ü  Áo : 450 Thiên Không Bảo Châu và 9000 điểm Tiên Cơ

ü  : 150 Thiên Không Bảo Châu và 3000 điểm Tiên Cơ

ü  Vũ Khí : 900 Thiên Không Bảo Châu và 18000 điểm Tiên Cơ

v Trang bị khảm cấp 135

ü  Chân : 400 Thiên Không Bảo Châu và 8000 điểm Tiên Cơ

ü  Áo : 1200 Thiên Không Bảo Châu và 24000 điểm Tiên Cơ

ü  : 400 Thiên Không Bảo Châu và 8000 điểm Tiên Cơ

ü  Vũ Khí : 2400 Thiên Không Bảo Châu và 48000 điểm Tiên Cơ

Lưu ý : Chỉ có trang bị cấp 135 mới có thể nâng cấp lên trang bị Phong Thần

b.    Nguyên liệu đổi đồ hệ khảm

v Điểm Tiên Cơ

-        Điểm Tiên Cơ chỉ có thể có được nhờ đi Chiến trường hàng ngày tại NPC Chiến Trường Sứ Giả ở Hà Dương (519,345)

 

 

-        Nếu thắng trận bạn sẽ nhận được : 120 điểm

-        Nếu hòa trận bạn sẽ nhận được : 45 điểm

-        Nếu thua trận bạn sẽ nhận được : 15 điểm

-        Bạn sẽ có cơ hội may mắn nhận thêm 75 điểm nếu là đệ nhất sát nhân của chiến trường này

v Thiên Không Bảo Châu

-        Đổi Thiên Không Bảo Châu bằng Nhất Bao Kim Đan tại NPC Dao Tiền Thụ

 

 

-        Xổ số hàng ngày đổi bằng Thiên Chiếu Quân Chỉ (mỗi ngày nhận được 6 cái), đổi hộp mở tại NPC Tiểu Đằng Tử  Hà Dương ()

v Ngoài ra, vật phẩm Thiên Hoa Bảo Tiền có thể dùng để đổi được Thiên Không Bảo Châu, nên bạn hãy tận dụng vật phẩm này nhé.

Tặng phẩm của phó bản Thập Thần Bảo Quật cấp 155-160

Phần thưởng hàng ngày bạn có thể nhận

Tính năng Đào Bảo, bạn hãy thăm dò Hồng Mông Cổ Địa, Thiên Đế Bảo Khố, Bàn Long Long

-        Đổi Thiên Hoa Bảo Tiền lấy Thiên Không Bảo Châu: hãy chọn Q Thư Trung Tự Hữu …

 

Top